Bài 3: Cách chạy chiến dịch Adwords hiệu quả (serial nâng cao)

Mục tiêu

Ngân sách

Phân nhóm chủ đề

Phân nhóm từ khóa

Viết bài theo nhóm

Liên kết nhóm từ khóa vào bài viết (nhóm quảng cáo)

Test các chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo

No Comments

Add your comment