Bài 5: Các loại chiến dịch Google Adwords (serial cơ bản)

Các loại chiến dịch google adwords

Các loại chiến dịch google adwords

Loại 1: Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm

Loại 2: Quảng cáo Banner trên các website đối tác (bao gồm Tiếp thị bám đuổi/ đeo bám – Remarketing)

Loại 3: Quảng cáo video (Youtube)

Loại 4: Quảng cáo mua sắm

Giới thiệu sản phẩm của bạn trên web

Loại 5: Quảng cáo trên ứng dụng di động

Các quảng cáo sẽ hiển thị trên các thiết bị Android, IOS…

Add your comment