Bài 7: Các loại chiến lược định giá thầu (serial cơ bản)

Loại 1: Auto

Loại 2: Maximax Click

Loại 3: Maximax Conversion

Loại 4: Đặt giá thầu thủ công

Loại 5: Đặt giá thầu cho mỗi lần xem (CPV)

Loại 6: Đặt giá thầu cho mỗi ngàn lần hiển thị

Loại 7:

No Comments

Add your comment