Bài 8: Quản lý và thay đổi chiến dịch sau khi đã chạy (serial cơ bản)

Chỉnh sửa các thiết lập: Chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo, từ khóa

Chiến dịch

Nhóm quảng cáo

Quảng cáo

Từ khóa

Lên lịch chạy quảng cáo

No Comments

Add your comment