SEO Website Archive

Sự “lộng hành” của ChatGPT làm Google khó khăn hơn trong việc cân đo đong đếm mô hình E-E-A-T của mình.

– SEO Sự “lộng hành” của ChatGPT làm Google khó khăn hơn trong việc cân đo đong đếm mô hình E-E-A-T của mình. Mục tiêu của các hệ thống xếp hạng của Google là ưu tiên nội dung nguyên gốc, chất lượng cao và thể hiện được các khía cạnh E-E-A-T (chuyên môn, trải …