Các loại chiến dịch Archive

Bài 5: Các loại chiến dịch Google Adwords (serial cơ bản)

Các loại chiến dịch google adwords Loại 1: Quảng cáo trên công cụ tìm kiếm Loại 2: Quảng cáo Banner trên các website đối tác (bao gồm Tiếp thị bám đuổi/ đeo bám – Remarketing) Loại 3: Quảng cáo video (Youtube) Loại 4: Quảng cáo mua sắm Giới thiệu sản phẩm của bạn trên web Loại …