Quảng cáo trực tuyến Archive

Bài 1: Tổng quan về Quảng cáo online (serial cơ bản)

Quảng cáo là gì? Tiếng anh được dùng với từ Advertising, là một trong những hình thức truyền thông trả phí để thực hiện việc giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng, quảng cáo là hoạt động truyền thông phi trực tiếp giữa người với người mà trong đó người …